Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019

Kontaktinformasjon:

Ove Sæternes,
Spillemiddelkonsulent Namsos kommune.
Tlf.907 03 065
 

Spillemiddelprosessen for søknadsåret 2019 er i gang. For å få en forutsigbarhet både for søkere og saksbehandler i kommunen vil det fra i år bli fulgt en tidsplan med faste frister. For å få med en søknad må man derfor melde inn til kommunen om at laget/foreningen kommer til å søke. Dette gjelder også skoler.

Frist for dette er 15.april 2018

For nye anlegg og/eller rehabilitering av eksisterende anlegg: 

 • Det må foreligge et styrevedtak på at laget/foreningen har planer om å bygge/rehabilitere et idrett- eller friluftsanlegg.
 • Melding med evt. styrevedtak sendes til undertegnede via epost: ove.saternes@namsos.kommune.no

Det vil bli innkalt til en info/temakveld etter den 15. april der de som skal sende inn søknad på et nytt anlegg eller rehabilitere et eksisterende anlegg har møteplikt.

Informasjonsskriv spillemidler 2019

 

Spillemidler til kulturbygg

Kontaktinformasjon
Ove Sæternes, tlf. 907 030 65
ove.saternes@namsos.kommune.no

 

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturellvirksomhet.  Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region.  Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus.

Midlene kan benyttes til nybygg, tilbygg, ENØK-tiltak, modernisering av kulturhus og ombygging.


Generell informasjon
Det som er spesielt viktig å merke seg er at ordningen med å ta med rabatt som en del av finansiering er tatt bort for nye søknader fra og med 2015. Ordningen med gavebrev gjelder, og er vel på en måte det samme, så få det i stedet for rabatt når dere forhandler om pris. Det som er meget viktig at det ikke startes med bygging før dere har fått forhåndsgodkjenning fra kommunen. Dette gjøres av Godkjenningsutvalget (GU). GU består av Spillemiddelkonsulenten og en person fra Teknisk etat i kommunen. Idrettsrådet har også en representant som innkalles ved behov.

Fornyet søknad
Ved fornyede søknader brukes eget søknadsskjema.
Skriv inn referansenummeret dere fikk i fjor. Har dere det ikke så kontakt undertegnede. Dere trenger så bare å legge ved kostnadsoverslaget i søknaden, resten står der fra før. Hvis det imidlertid er forandring i kostnader så må det lages et nytt overslag. NB! For dere som har fått forhåndsgodkjenning: Har dere startet med arbeidet og tatt opp lån for å finansiere utgiftene, så kan rentene tas med i kostnadsskjemaet.

Skjema
Skjemaet heter "Søknad om spillemidler til idrettsanlegg"

Retningslinjer og bestemmelser

Vedlegg til søknaden

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
 • Kostnadsoverslag
 • Hjelpedokument for detaljert kostnadsberegning
 • Finansieringsplan
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan med budsjett
 • Grunnbokutskrift-feste-/leieavtale

Utbetalinger
Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap.

Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Delutbetaling
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.

Søknadsfrist:
Søknadsfrist til Namsos kommune er i oktober hvert år

Kulturmidler

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet der frivilligheten står i sentrum. Fordelingen av kommunale kulturmidler (tilskudd) til lag og foreninger foretas av Oppvekst, omsorg og kultur etter søknad fra lagene og administrativ saksbehandling.

De vedtatte kriterier for den enkelte kategori legges til grunn. Tildelingen skal normalt skje i juni hvert år. Retningslinjene er revidert og vedtatt i Namsos oppvekst, omsorg og kultur 14.03.2013. Vi anbefaler at du leser retningslinjene før elektronisk søknadsskjema fylles ut. Ved manglende dokumenter eller ufullstendig søknad vil søknaden ikke bli behandlet. Søknader som leveres etter fristen vil heller ikke bli behandlet.

Det forutsettes at lagene som søker har organisasjonsnummer. Hvis ditt lag/din forening ikke har org. nr. er det en enkel prosess å få ordnet dette hos Brønnøysundregistrene.

Informasjon fra Enhetsregistret til lag og foreninger

Samordnet registermelding (registrering krever innlogging på Altinn)

Søknad fylles inn i elektronisk søknadsskjema, og alle vedlegg lastes opp i samme prosess.

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Namsos kommune tilbyr lag og foreninger i kommunen å registrere seg i tilskuddsportalen, en tjeneste som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger. 

http://tilskuddsportalen.no/

Inne i portalen kan man:

 • Få fullstendig oversikt over tilskuddsordninger etter tema

 • Foreta fritekstsøk etter tilskuddsordninger

 • Lese nyheter om tilskudd

 • Følge med på kommende søknadsfrister i kalenderen

Fremgangsmåte:
 1. Gå til registreringsskjema i tilskuddsportalen.  

 2. Fyll inn e-post, fornavn, etternavn og gyldig organisasjonsnummer til et lag eller en forening i kommunen. NB! Skriv inn ditt personlige navn!

 3. Klikk "send".

 4. Brukeren får opp en side hvor det bekreftes at informasjonen som er sendt er korrekt.

 5. På den angitte e-postkontoen mottar brukeren en link som gir automatisk tilgang til Tilskuddsportalen for lag og foreninger.

Linken er gyldig i 5 dager, men brukerne kan registrere seg på nytt så mange ganger de ønsker.
 
Namsos kommune håper lag og foreninger vil oppdage dette verktøyet, og vil veilede brukerne så godt som mulig dersom det er behov for det. Kommunen og alle som bor her er tjent med et aktivt foreningsliv. Det å skaffe nok penger er alltid et tema, og vi håper at flere nå vil oppdage ordninger det er mulig å søke på og deretter komme heldig ut av søkeprosessen.